Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі. І семестр

Информация о документе:

Загрузил(а): Аноним
Имя файла: kalendarno-tematichne_planuvannya_urok_v_ukra_nsko.docx
Размер файла: 24 кб
Дата загрузки файла: 04/01/2014 в 14:44
Количество просмотров: 133
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі. І семестр

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі. І семестр

з.п.

Дата

Зміст уроку

Соціокультурна

лінія

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

1


Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Українська мова — один із найважливіших складників української культури (текст)

2


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті

«Мова — найцінніший скарб, мудра берегиня народу» (висловлювання)

3


Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф


4


Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях


5


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування

«Чому треба берегти рідну мову» (висловлювання)

6


Частини мови. Числівник. Текст. (Удосконалення вміння складати й редагувати висловлення на основі власного досвіду)


7


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів

Українська мова — один із найважливіших складників української культури

8


Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів


9


Частини мови. Дієслово. Правопис не з дієсловами


10


Частини мови. Дієслово. Правопис. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів


11


Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Українська мова — один із найважливіших складників української культури

12


Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання прийменників з іншими частинами мови. Використання прийменників для зв’язку слів у реченні


13


Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й а, але для зв’язку слів у реченні


14


Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (Диктант)


Відомості з синтаксису та пунктуації

15


Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова

Дивовижний світ української природи

16


Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови

Єдність із рідною природою в різні пори року

17


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Історичне минуле України

18


Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

«3 чого починається Батьківщина» (висловлювання)

19


Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розповідних, питальних, спонукальних, а також окличних речень у вивчених стилях мовлення. Синонімічність простих речень різних видів


20


Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки

Історія мого міста, села — частина історії України

21


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

Запорозьке

козацтво

22


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставин


23


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання


24


Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів

Історія мого міста, села — частина історії України

25


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи

Герої доби козацтва

26


Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії

«Чому необхідно знати свою історію» (висловлювання)

27


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум

Герої доби козацтва

28


Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (Тестові завдання)


29


Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між однорідними членами

Національна державна символіка України

30


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин


31


Речення з однорідними членами. Узагальнюване слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнюваних словах. Читання мовчки текстів різних стилів


32


Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Культурна

спадщина

України

33


Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних стилів

Коріння української культури

34


Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами

«Не хлібом єдиним» (висловлювання)

35


Складні речення зі сполучниковим і сполучниковим зв’язком. Правопис. Кома у складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів

Залишки

Трипільської

культури

36


Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність складних речень, складних і простих речень

«Народна пісня — душа народу» (висловлювання)

37


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин


Пряма мова. Діалог

38


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин


39


Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді

Національні звичаї, традиції, обряди й свята — віковічні духовні засади розвитку народу

40


Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки

Національні звичаї, традиції, обряди й свята — віковічні духовні засади розвитку народу

41


Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос


42


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів


43


Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги

Багатство народної символіки

44


Правопис. Розділові знаки при діалозі


45


Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення.

Пряма мова. Діалог» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

46


Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і нена- голошених голосних


47


Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г. Виразне читання вголос


48


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 12. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі


49


Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Народне українське мистецтво — вищий вияв творчого генія народу

50


Урок розвитку комунікативних умінь

№ 13. Твір-опис тварин у художньому й науковому стилях


51


Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Виразне читання вголос


52


Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, то, є, ї та щ»


53


Семестрова контрольна робота за текстом адміністрації


54


Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)


55


Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)


56


Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)